Actueel

Dorpsraad zoekt (jo)u!

De Dorpsraad zoekt mensen die willen helpen met het opzetten en uitvoeren van een enquête over de toekomst van het dorp. Kijk op de homepage voor meer informatie.

Lees verder

Meer nieuws »

Evenementen

Er zijn op dit moment geen evenementen.

Lees verder
God Warns
abersonfontein.jpg

maart 2018

Hieronder vind u de verslagen van de Dorpsraad

Dorpsraad verslag vergadering maart 2018.

Dorpsraad verslag vergadering juni 2018

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Dorpsraad Warnsveld

gehouden op dinsdag 5 juni 2018.

 

Aanwezig: Heleen Buijs (voorzitter), Janet Lier (penningmeester)

Hendrik Maalderink, Marleen Hulsbos, Jack Pikkert, Willy Ruegebrink, Dick Zwiers, Juliet Neefjes,Samantha Sloetjes, Hein Smeerdijk,

 

Afwezig met kennisgeving: Jeannette Geerligs, Robert ter Avest, Jannie de Ruiter, Frans van Uem.

 

Publieke tribune:4 personen.

 

  1. Opening .

Heleen heet iedereen welkom.

 

  1. Ingekomen berichten en mededelingen

Frans ligt in het ziekenhuis er gaat een kaart rond voor hem.

I.v.m. het overlijden van zijn vader is Robert afwezig.

Onder het publiek is een afvaardiging van D66; mevrouw Y.ten Holder.

Een afvaardiging van de Dorpsraad is naar het afscheid van het college geweest. Coby Pennings heeft haar dank uitgesproken voor de samenwerking de afgelopen jaren. Ook het nieuwe college is al begroet bij de aanstelling. Het lijkt er op dat er geen nieuwe wijkwethouder gaat komen. Voor alle zaken die er zijn moet je nu of rechtstreeks naar de betreffende wethouder of via Juliet. Wij vinden het geen handige ontwikkeling maar het zij zo. Mevr ten Holder spreekt uit e.e.a mee te nemen naar haar fractie. Het blijft voor ons wat onhandig om problemen te verdelen en hebben liever 1 aanspreekpunt, dus Juliet… Wellicht een idee om de wethouders maar eens uit te nodigen voor een grote raad?

95 jaar Excelsior: het afgelopen jubileumconcert was super en op 6 juli spelen ze op de markt in Zutphen

Het DB heeft de evaluatie doorgenomen van afgelopen half jaar…men wil van alles aanpakken maar zonder versterking van DB gaat dat niet lukken. Er moeten meer mensen bij komen. Willy loopt nu half jaartje mee maar ook dat is helaas nog niet genoeg. Dus mensen die wellicht ook al in de groepen zitten en zelf willen meehelpen of anderen kennen. Graag!!

 

  1. Spreekrecht voor het publiek

Er is een vraag hoe of het nu verder gaat met de Wadi aan de Meidoornlaan. Plannen genoeg maar er wordt tot op heden niks gerealiseerd. Het blijkt dat de Wadi dieper is geworden dan gepland. Dat kwam door aanwezige leidingen etc. Juliet legt e.e.a uit. Er wordt  vanuit de gemeente te weinig gecommuniceerd wat de plannen zijn en hoe het verder gaat . Er zijn bewoners die graag de handen uit de mouwen steken dus een verzoek aan gemeente om die helpende handen te gebruiken.

 

  1. Verslag vergadering 27 maart 2018

Op blz. 2 punt 7e ; container onderaan moet zijn schuur.

Op bl. 3 punt 7f ; alleen Willy was naar die bijeenkomst Heleen niet.

 

  1. Mededelingen van de zijde van de gemeente

Geen nieuwe zaken. Meidoornlaan inmiddels behandeld bij punt 3. Over een speeltoestel op de Oranjelaan wordt gesproken maar daar moet eerst geld voor worden vrijgemaakt. Juliet zegt dat het park nog in ontwikkeling is en waarschijnlijk in september officieel geopend gaat worden.

 

  1. Informatie door de clusters uit de Dorpsraad.

a.Buitengebied.

Glasvezel is rond. Men gaat in het najaar beginnen en de planning is voorlopig dat voor de zomer van 2019 alles klaar is.

b.Evenementen en muziek.

Concert van Excelsior is geweest en er komt er dus weer eentje aan [zie bij mededelingen].

Verder zijn de Dorpsfeesten weer in augustus.

c.Kunst en Kultuur.

Vrijdag 13 april is de nieuwe tentoonstelling “Het dorp Warnsveld” in het Warnshuus geopend.

Kunst en Route komt uiteraard ook dit jaar weer in het laatste weekend van september.

Het gaat er iets anders uitzien maar zeker zo aantrekkelijk.

Er is een nieuwe penningmeester van het WAQ,  De heer R. Mulder.  De andere bestuurstaken die onder de oude penningmeester vielen zijn verdeeld onder de overige leden.

d.Sport.

De Boys zijn kampioen geworden! En op 9 juli wordt begonnen met het vernieuwen van het kunstgras van veld 1.  Jack geeft lof aan de gemeenteambtenaar in kwestie.

De Klootschietclub bedankt ons in de persoon  van Samantha voor de bijdrage voor nieuwe spullen. Samantha mag met een ander lid naar het NK  Klootschieten op 24 juni! Een mooie prestatie.

Verder is een dansgroep van WSV hoog geëindigd bij een dansfinale en zijn de dames van de WSV volleybal ook al kampioen geworden en gaan ze een klasse hoger spelen.

e.Jongeren.

Samantha vertelt dat ze uit het overleg is gestapt met de gemeente. Teveel wrijving. Wel heeft ze nog contact met de jongeren en speelt ze dingen door aan Juliet. De jongeren vinden dat alles sneller moet kunnen maar helaas zijn er nu één keer procedures die doorgelopen moeten worden. Dus gaat het momenteel niet sneller. Contact met bewoners is nog steeds goed. Zodra de bezwaartermijn voorbij is en er geen bezwaren worden ingediend kan de boel gaan lopen. De kubussen zijn inmiddels wel besteld maar er zit ook een langere levertijd op. Willy kaart aan dat de Volkstuinvereniging na de voorlichtingsavond niks meer gehoord hebben van de plannen en het verloop ervan. Juliet meent dat iedereen wel in een mail geïnformeerd is en gaat het nakijken. Men maakt zich wel zorgen over het feit dat er geen toiletvoorziening in de kubussen aanwezig is…

f.Senioren.

Men kan inderdaad allerlei projecten verzinnen voor ouderen en dementerenden maar probleem blijft hoe je de mensen waar het om gaat van hun plek krijgt en samenbrengt. Er wordt gebrainstormd aan tafel. Het lastige is dat de mensen waar het om gaat zelf niet het idee hebben dat ze hulp nodig hebben. Ze vinden het prima zo. Wellicht dat er uit de Thematafels die de gemeente samen met andere partijen organiseert wat opleveren.

G.Wijken en buurten.

Geen echt nieuws. Dick geeft aan dat er op 12 juni een bijeenkomst is over de onvrede die is ontstaan door de overname van Woningbedrijf Warnsveld door Ons Huis.

h.Comité herdenkingen.

Hein geeft aan dat men druk doende is het nieuwe boekje over de personen die vermeld staan op het monument aan de Veldensebosweg vorm te geven. Voorbereidingen voor 75 jaar bevrijding zijn ook al opgestart.

 

i.Projectgroep buurtpreventie.

De buurtpreventen zijn gevraagd deel te nemen aan een werkgroep van de ondernemers van de Dreiumme om te praten over veilig winkelen en het verkrijgen van het keurmerk “Veilig winkelen”.

 

7.P.R.

Is een constant aandachtspunt.

 

8.Financiën en subsidieaanvragen.

Er zijn 2 nieuwe subsidies verstrekt aan de organisatie van Koningsdag en het Rockfestival op het terrein van Zona. Er ligt een nieuwe aanvraag van de Dorpsfeesten, daar wordt nog over besloten.

.

 

9.Rondvraag en sluiting om 22.10 uur

–Samantha wil graag weten wat de gemeente Zutphen nu precies voor heeft met iets over Wijkgericht werken wat ze las op de site van de gemeente. Juliet geeft aan dat Zutphen een landelijke bijeenkomst organiseert voor wijkmedewerkers om met elkaar tot oplossingen te komen en te horen hoe anderen in het land met hun wijkproblematiek om gaan.

–Jack vraagt of de gemeente niet iets kan doen aan de graffiti op de muren van sporthal De Kei. Wie is aansprakelijk hiervoor? Juliet geeft het door aan de buitendienst.

–Dick vraagt zich af of er niet opgetreden kan worden tegen mensen die in de zomer de beestenbende rondom de Kei en het Isendoorncollege bijvoeren. Het eten is teveel en blijft liggen waardoor het samen met de waterpartij een aantrekkelijke omgeving wordt voor ratten.

–Hendrik geeft aan dat Prorail bij hen is geweest om te kijken naar de onbeveiligde overwegen. Met name aan de Rietgerweg. Er ligt nu een voorstel om de overgang te behouden  want hij wordt door de boeren in de omgeving veel gebruikt. Hoe dan precies de beveiliging eruit komt te zien is nog niet bekend. Er is wel geluisterd naar de bewoners dus men heeft goede hoop.

 

 

Verslagen van voorgaande jaren