Actueel

Dorpsraad zoekt (jo)u!

De Dorpsraad zoekt mensen die willen helpen met het opzetten en uitvoeren van een enquête over de toekomst van het dorp. Kijk op de homepage voor meer informatie.

Lees verder

Meer nieuws »

Evenementen

Er zijn op dit moment geen evenementen.

Lees verder
God Warns
abersonfontein.jpg

maart 2019

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Dorpsraad Warnsveld gehouden op dinsdag 12 maart 2019.

Aanwezig: Heleen Buijs (voorzitter), Janet Lier (penningmeester), Frans van Uem (secretaris), Hendrik Maalderink, Marleen Hulsbos, Jack Pikkert, Willy Ruegebrink, Juliet Neefjes, Henk Heuvelink, Dick Zwiers, Robert ter Avest, Jannie de Ruiter, Hein Smeerdijk, Samantha Sloetjes.
Afwezig met kennisgeving: Annemarie Kluin

Publieke tribune: 5 personen.

1. Opening.
Heleen heet iedereen welkom.

2. Ingekomen berichten en mededelingen.
Er is een denktank opgericht voor hoe nu verder met ’t Warnshuus. inclusief Bieb. Het interim bestuur bestaat momenteel uit 3 wethouders, Laura Werger, , Harry Matser en Matthijs ten Broeke. Eind 2019 zal er een nieuw bestuur aangetreden. Een profielschets voor die bestuurders wordt nu samengesteld en er wordt nagedacht hoe ’t Warnshuus overeind kan blijven. Alleen de Bieb zelf kan ervoor zorgen dat ze binnenshuis blijft, daar heeft de gemeente niet alle zeggenschap over. Er volgt binnenkort een gesprek met de Bieb.
Gemeente Zutphen daar wil ik wonen; De woonvisie Zutphen is binnen gaat over de periode 2019-2024. Er staan goede ideeën in: jongeren en ouderen samen onder 1 dak wonen of verschillende combi’s daarvan. De woonbedrijven gaan om tafel met de huurdersverenigingen. Ook de Dorpsraad is gevraagd om inbreng en heeft ideeën aangeleverd. Twee bewoners van de Scheurkamp/Bieshorstlaan hebben ook een plan ingediend wat met wonen in combinatie van oud en jong te maken heeft. In juni komt het rapport definitief in de Raad.
Op 23 augustus is het 75 jaar geleden dat het hitterecord werd gemeten door Dr. Thate. Men wil daar aandacht voor vragen. Ook de Protestantse Gemeente heeft plannen gemaakt. Samen met de Dorpsraad en de Oranjevereniging gaat men e.e.a. organiseren.
En de mededeling dat mevrouw Buma is overleden, vrouw van onze oud burgemeester.
Vraag of Juliet wil oppakken dat het bezorgen van Contact nog steeds in delen van Warnsveld te wensen overlaat.

3. Spreekrecht voor publiek
Hier is geen gebruik van gemaakt.

4. Verslag vergadering 12 december 2018.
Geen opmerkingen, dank aan Janet en Willy. De verslagen worden voortaan onder voorbehoud, voordat het is goedgekeurd op de site gezet omdat het anders te lang duurt. Na goedkeuring blijft het origineel met handtekening van Heleen op kantoor.

5. Mededelingen van de zijde van de gemeente.
De wethouders denken na over hoe zij beter in contact kunnen komen met hun bewoners. Wellicht iets van een spreekuur organiseren. De wijkregisseurs hebben aangegeven dat het beter is aan te sluiten bij projecten die er zijn in delen van de gemeente. Bijvoorbeeld voor Warnsveld: onze vergaderingen, de biljarters en andere groepen die op de verschillende dagen gebruik maken van het Warnshuus. De markt, den Bouw noem maar op. Het zijn vooralsnog plannen, maar kijken wat het gaat worden.
De gemeente moet dit jaar druk aan de gang met het ontwikkelen van de Omgevingsvisie. De bedoeling is dat er straks makkelijker vergunningen kunnen worden aangevraagd, minder regels voor
het indienen zelf, wel uiteraard regels waaraan de vergunning moet voldoen. Men is nu aan het inventariseren hoe men dit werkelijkheid kan laten worden. Het gaat dan om het opstellen van beleid niet de uitvoering ervan. Het buitengebied heeft al zo’n visie.

6. Informatie door de clusters uit de Dorpsraad.
a. Buitengebied. Schoonmaakdag in het buitengebied op 23 maart aanstaande. Aanvang bij Kapper-Lammers. Er zijn voor de nieuwe glasvezellijnen veel sleuven gegraven in het buitengebied. Een van de bewoners heeft het plan bij de gemeente ingediend om die gleuven na het dichtgooien in te zaaien met bloemen voor de insecten en vlinders. Dat plan werd door gemeente goed ontvangen en het plan wordt nu uitgevoerd. Aanstaande zaterdag is de boomplantdag door Landschapsbeheer in het buitengebied en er zijn zo’n 35 deelnemers.
b. Evenementen en muziek. Op 6 april is er een optreden van Excelsior bij het Stedelijk, in samenwerking met dansschool Vieberink. En in de zomer zijn er diverse optredens gepland. Ook de juniorversie van Excelsior heeft al wat optredens staan. De groep mensen van de beveiliging en verkeersregelaars gaat uitbreiden i.v.m. de opschaling van de grote evenementen in onze gemeente.
c. Kunst en Cultuur. In januari is er een kunstavond geweest deze was goed bezocht en erg gezellig. De voorbereidingen voor de aankomende Kunst En Route zijn al weer bezig en de expositie in ’t Warnshuus is weer vernieuwd. Over 2 maanden komt er weer een nieuwe expositie!
d. Sport. Op 13 april weer de jaarlijkse Dance Rhythm in de Hanzehal van WSV.
e. Jongeren. JOP gaat goed hier en daar wat klachten maar geen hele zware rare dingen. iedereen is druk bezig om in een goed gesprek elkaar op dingen te wijzen. Handhaving gaat regelmatig langs om ook in contact te blijven. Er wordt gedacht of men al op de basisschool de problemen kan oppakken en hoe dan?
f. Senioren. Henk Steinvoort heeft nu voorrang gegeven aan het behoud van ’t Warnshuus i.p.v de ouderen. Op zich begrijpelijk wel jammer. Er zijn in ons dorp 3 vrouwenverenigingen actief die allemaal verschillende commissies hebben die ook van alles organiseren: voor elk wat wils. Het is soms niet duidelijk dat deze verenigingen bestaan; ze zouden wat meer aandacht mogen geven aan hun eigen activiteiten.
g. Wijken en buurten. Voor de huurwoningen van ons Huis is momenteel geen geld meer beschikbaar voor nieuwe renovatieplannen. Het geld gaat op aan de lasten die de Rijksoverheid hen oplegt. Er zijn hier en daar leuke vogelhuisjes opgehangen langs de Breegraven en omgeving ’t Spiker voor diverse pluimage bedoeld: vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Dit is een wettelijke verplichting.
h. Projectgroep buurtpreventie . Er zijn nu 30 lopers bij de buurtpreventen. Het einde van het seizoen nadert(eind maart). Het aantal inbraken is aardig naar beneden gezakt de afgelopen jaren, en de whattsapp groepen zijn nu al uitgegroeid naar ruim 600 leden. Men is nu al 5 jaar bezig en dat heeft gebracht dat men zich heeft opgegeven voor de Hein Roethofprijs. Op 14 mei aanstaande worden de genomineerden bekend gemaakt. Robert is in samenwerking met de wijkagent druk bezig een voorstelling rondom babbeltrucs naar Warnsveld te krijgen.
i. Comité herdenkingen . Men heeft allemaal een overzichtje gekregen met de herdenkingen dit jaar. Janet en Robert leggen bloemen namens de DR dit jaar op 4 mei. Het boek heeft een lichte vertraging opgelopen men hoopt nu in juni alles zover klaar te hebben voor de drukker.
7. P.R. Samantha beheert vooral de Facebook gebeuren rondom de DR, de site wordt door DB gedaan. Oproep om toch wat meer de publiciteit te gaan zoeken van Samantha voor meer naamsbekendheid. Reacties zijn wat flauwtjes…
8.Financiën en subsidieaanvragen. De aanvragen die zijn geweest de afgelopen maanden worden benoemd. Penningmeester geeft aan dat we geëindigd zijn met een positief saldo maar dat daar nog wel rekeningen af moeten van Sinterklaas 2018 en een deel is reserve voor de Gondelvaart.
9. Rondvraag en sluiting. Jack vraagt zich af of er regels zijn voor het laten groeien van struiken over de stoepen heen? Soms door struikgewas zo weinig ruimte over dat mensen met kinderwagens en rollators van de stoep af moeten. Juliet zet dit door. Dick wenst de denktank voor het Warnshuus veel succes toe. Meindert geeft aan dat er wiet gedeald wordt in het speeltuintje achter het Hunnekink. Is bekend en wordt opgenomen met het Isendoorn. Samantha roept dat ze in blijde verwachting is en dat het kindje in juli verwacht wordt. Heleen geeft aan dat de volgende vergadering begint bij het dierenweitje aan ’t Spiker en niet in het Warnshuus. Men wil ons graag bedanken voor de bijdragen door ons te laten zien wat er allemaal mee gedaan is. Dus daar op 4 juni om 19.00 uur verzamelen!

Sluiting 22.15 uur

N.B.
Het financieel verslag van 2018 ligt inmiddels op kantoor en is op woensdagmorgen ter inzage.

Verslagen van voorgaande jaren