Actueel

Dorpsraad zoekt (jo)u!

De Dorpsraad zoekt mensen die willen helpen met het opzetten en uitvoeren van een enquête over de toekomst van het dorp. Kijk op de homepage voor meer informatie.

Lees verder

Meer nieuws »

Evenementen

Er zijn op dit moment geen evenementen.

Lees verder
God Warns
brug.jpg

september 2018

Dorpsraad verslag vergadering september 2018

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Dorpsraad Warnsveld

gehouden op dinsdag 11 september 2018.

 

Aanwezig: Heleen Buijs (voorzitter), Janet Lier (penningmeester), Frans van Uem(secretaris),

Hendrik Maalderink, Marleen Hulsbos, Jack Pikkert, Willy Ruegebrink, Dick Zwiers, Juliet Neefjes,Samantha Sloetjes, Janny de Ruiter, Annemarie Kluin,  Henk Heuvelink

 

Afwezig met kennisgeving: Jeannette Geerligs, Hein Smeerdijk, Henk Mulder

 

Publieke tribune: 7 personen.

 

  1. Opening .

Heleen heet iedereen welkom.

 

  1. Ingekomen berichten en mededelingen

Onder het publiek is een afvaardiging van CDA en Burgerbelang zij worden van harte welkom geheten alsmede Rene Rademakers van Ons Huis en zijn vervangster straks na pensionering mevrouw Emma Gossink. Zij zal zich straks voorstellen.

Een tweetal vervelende berichten: beide afkomstig uit het gemeentehuis: namelijk dat men de balie nogal abrupt heeft dichtgedaan en de dreiging van het vertrek van de bieb door bezuinigingen en daarmee een bedreiging voor het voortbestaan van het Warnshuus, die ook los daarvan al zwaar onder druk staat. Oproep is om vooral onze stem te laten horen daar waar mogelijk op het gemeentehuis. 20 september is er een inspreekavond, de 8e oktober een raadsvergadering en dan hopelijk op 5 november een betere besluitvorming…

Verder het verbreken van de stedenbanden daar waar die met Horstmar juist erg hecht is en levendig gezien de jaarlijkse festiviteiten die over en weer plaatsvinden. En dat alles zonder enige vorm van overleg vanuit het gemeentehuis. Er is een protestbrief vanuit de Dorpsraad verzonden..overigens komt in het weekend van 22 en 23 september een koor uit Leer(Horstmar) ons gezelschap houden. Hoezo geen stedenband…

Het CDA heeft een spreekuur op de woensdagen in het Warnshuus van 19 tot 20 uur.

Het nieuwe Oranjeveld dat is aangelegd wordt 22 september om 11 uur officieel geopend. Zij ontvangen van ons een kleine bijdrage in de kosten hiervoor.

Frans bedankt iedereen voor de kaart en attenties die hij heeft ontvangen tijdens zijn ziekte.Alles is gelukkig weer oke.

 

  1. Spreekrecht voor het publiek

Rene Rademakers geeft aan dat hij zich eind 2019 terugtrekt uit Ons Huis en van zijn pensioen gaat genieten hij is vooral hier om zijn opvolgster aan ons voor te stellen, mevrouw

Emma Gossink.

Zij stelt zich aan ons voor en hoopt op een even goede samenwerking met ons als Rene altijd heeft gehad. Wij nodigen haar alvast uit om vooral tijdig ons op de hoogte te houden van de plannen voor ons Warnsveld. Samantha vraagt wat precies het klantenpanel inhoudt waarvoor zij een uitnodiging heeft ontvangen. Ze legt uit dat ze naast de beide huurdersverenigingen die er al zijn een bredere groep van huurders willen opzetten om ook mee te praten over Ons Huis.

Verder geen animo.

 

  1. Verslag vergadering 5 juni 2018

Henk Heuvelink was niet aan en niet afwezig….Hij was er uiteindelijk wel maar niet genoteerd. En Annemarie stond niet bij de afwezigen..

Verder vraagt Dick nog een keer aandacht voor het voeren van de eenden. Er zijn al ratten gesignaleerd rondom de sloten. Graag meer aandacht hiervoor vanuit de  gemeente. Juliet geeft aan het probleem nog een keer onder de aandacht te brengen en dat er een stuk hierover in Contact en /of Stentor geen kwaad kan om de mensen erop te wijzen dat voeren niet mag.

Verder akkoord.

 

  1. Gedachtewisseling toekomstbestendigheid DR

Zoals reeds eerder aangegeven is het DB dringend op zoek naar nieuwe leden, graag op zoek met z’n allen naar nieuw elan.

 

  1. Mededelingen van de zijde van de gemeente

De bezuinigingen…ook Juliet wordt er niet vrolijk van het lijkt voor het Sociaal domein te treffen daar waar de zorg en geld juist hard nodig is gaat al het geld er ongeveer weg. Er komt dan wel een Zutphenfonds maar waar die voor gebruikt gaat worden is wat onduidelijk. 30 november organiseert de gemeente een Zorg markt. Zij vraagt de DR om een kleine bijdrage(graag via de site aanvragen..) Op de markt kunnen allerlei partijen zich laten zien als het maar enigszins met zorg te maken heeft. Dus ook Ons huis zou kunnen aansluiten om wensen van huurders te horen.

 

  1. Informatie door de clusters uit de Dorpsraad.

a.Buitengebied.

Glasvezel wordt aan gewerkt de eerste sleuven zitten in de grond..

b.Evenementen en muziek.

Dorpsfeest is geweest. Organisatie van Sint is alweer druk. Zit in zijn maag met de Voorstelling van WSV die op dezelfde dag plaatsvindt en waar een groot deel van de jeugd ook zal zijn…Afstemmen met WSV lijkt enige optie. Wel is het zo dat men het tijdstip al wat aangepast heeft van de Sint en er komt dit jaar weer een optocht door het Dorp..Ze zoeken nog een wethouder om Sint te verwelkomen. Via een mailadres van de gemeente zou dat moeten lukken.

Excelsior houdt een open avond in har clubgebouw op vrijdag 14 september vanaf 20 uur.

14 december is er weer het kerstconcert in de kerk en in januari weer een nieuwjaarsconcert. Op 11 december is de generale repetitie dus Janny is er dan niet.

c.Kunst en Kultuur.

Vrijdag 13 april is de nieuwe tentoonstelling “Het dorp Warnsveld” in het Warnshuus geopend.

Kunst en Route op 28 september de opening ’s avonds en dan de 29 en 30 september op de fiets of wandelen langs de kunstenaars.

In 2019 komen er weer Kunstcafe’s in een iets andere vorm maar gaan wel weer komen.

Dick vraagt of men bij de expositiewissels rekening kan houden met de biljarters. Men loopt elkaar in de weg rondom de biljarttafel.

d.Sport.

De Boys het nieuwe veld ligt er en wordt dankbaar gebruikt…met dank aan de gemeente.

Verder is er dus op 17 november ook een uitvoering van WSV in de Kei..

e.Jongeren.

Het nieuwe home voor de jongeren staat. Na een vervelende actie met graffiti moesten ze meteen al aan de slag om dat weer te verwijderen. Ze hebben dat goed opgepakt en de boel weer netjes gemaakt. Wel is er nu sprake van lekkage dat door de leverancier zal worden opgelost. En er komt op verzoek een peukenrooster. Verder is het mogelijk om zelf de grond in en rondom te mogen betegelen alleen de spullen en het werk zal men zelf moeten verrichten. Ook komt er nog verlichting. Vooralsnog lijkt het dus goed te gaan en zijn de jongeren nog steeds blij.

f.Senioren.

Men krijgt hier en daar vragen of Koffie met Kletskoppen…wellicht toch weer zoiets oppakken samen met H Steinvoort van het Warnshuus? Verder zijn er rondom Dementie nog steeds verzoeken om daar 1 aanspreekpunt voor te maken. Janny zit in zo’n groep en volgt het op de voet.

Uit een klein initiatief is er inmiddels een Rummikub avond in het Warnshuus ontstaan!

G.Wijken en buurten.

Geen  nieuws. 22 september Burendag!

h.Comité herdenkingen.

Men is druk met schrijven van de verhalen. Als alles goed verloopt komt er volgend jaar weer een boekje uit.

Verder is er al druk overleg over 75 jaar bevrijding, de comités in Zutphen en Warnsveld zijn al in overleg.

i.Projectgroep buurtpreventie.

In oktober november beginnen de preventen weer met wandelen..

 

8.P.R.

Is een constant aandachtspunt.

 

9.Financiën en subsidieaanvragen.

Er zijn voor 6 BBQ/buurtfeesten aanvragen geweest, verder heeft het WAQ een bijdrage gehad voor de kosten van het drukken van de folder voor de Kunst en Route. Heeft het Dorpsfeestencie een bijdrage gehad voor het feest. De Zonnebloem voor een hightea met cliënten. Op stapel dan nog de aanvraag voor de zorgmarkt en de opening van het Oranjeveldje.

.

 

10.Rondvraag en sluiting om 22.10 uur

–Hopelijk komt met de herinrichting van Den Elterweg er nu ook een betere uitvoegstrook naar Warnsveld richting Rijksstraatweg..??

— Robert vraagt zich af of men de Dorpsfeesten en de Gondelvaart niet tot 1 geheel kan samenvoegen…wellicht in de toekomst is al eens geprobeerd.

–Tijdens de Open Dag van het Warnshuus was er een ideeënbus neergezet een paar dingen zijn eruit gelicht en worden nader bekeken.

 

Sluiting 22.15 uur